სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #20

მუხლი 31. სატრანსპორტო საშუალებების მდებარეობა გზაზე...
10. დასახლებულ პუნქტებში... მძღოლებს უფლება აქვთ გადაადგილდნენ მათთვის ყველაზე მოსახერხებელ ზოლზე იმავე მიმართულებით...

11. დაუსახლებელ ადგილებში, აგრეთვე გზის სავალი ნაწილის დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ნებადართულია 80 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობა, მძღოლები მაქსიმალურად ახლოს უნდა იმოძრაონ გზის მარჯვენა კიდესთან. აკრძალულია მარცხენა ზოლის დაკავება, როდესაც მარჯვენა ზოლი უფსკრულია, გარდა დაბრკოლების თავიდან აცილების, მარცხნივ მოხვევისა ან უბრუნების შემთხვევისა.

12. ... თუ რომელიმე გზაზე არის სამი ან მეტი ზოლი, რომელიც განკუთვნილია ერთი და იმავე მიმართულებით მოძრაობისთვის, მარცხენა ზოლის დაკავება დასაშვებია მხოლოდ გადატვირთულ მოძრაობაში, როდესაც სხვა ზოლებია დაკავებული, აგრეთვე გასწრების, შემობრუნების მიზნით. მარცხნივ ან შემობრუნებას...

⚠️ქალაქში: 1 ან 2 ზოლი ყოველთვის, 3 ზოლი - გასწრებისთვის, შემობრუნებისთვის, შემობრუნებისთვის.

⚠️გზაზე (ქალაქში თუ არა), სადაც სიჩქარე 80 კმ/სთ-ზე მეტია, მაშინ იმოძრავეთ რაც შეიძლება მარჯვნივ.

რთული ბილეთი #20

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია