სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #19

მუხლი 34. პუნქტი 1. გასწრება უნდა მოხდეს მარცხენა მხარეს. მარჯვენა მხარეს გასწრება დასაშვებია, თუ გადასწრებულმა მძღოლმა მიუთითა მარცხნივ შემობრუნების განზრახვაზე და ისე მიმართა მანქანას, რომ შეუხვიოს სხვა გზაზე ან შევიდეს გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან გაჩერდეს ამ მხარეს.

მუხლი 31. პუნქტი 18. გარდა ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტითა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, აკრძალულია ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გზის პირებზე, ველობილიკებზე, ველობილიკებზე, ტროტუარებსა და ფეხით მოსიარულეთა ბილიკებზე.

რთული ბილეთი #19

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია