სასარგებლო ინფორმაცია

მართვის გაკვეთილები #4

ამკრძალავი ნიშნები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ვხედავთ, არის გასწრების აკრძალვა და სიჩქარის შეზღუდვა. უნდა გახსოვდეთ, რომ აკრძალვა დაწესებულია დაუყოვნებლივ იმ ადგილიდან, სადაც ნიშანია დამონტაჟებული, თუ მის ქვეშ არ არის მანძილის მითითება. ეს ნიშნები ამთავრებს მოქმედებას:
- უახლოეს გზაჯვარედინზე (1),
- შეზღუდვების გაუქმების ნიშანზე (2),
- ან „განსახლების დასასრულის“ ნიშანზე (3).

თუ ნიშნის ქვეშ არის რიცხვითი ნიშანი, ის ან შემოაქვს შეზღუდვის ზონას (ნიშანს რიცხვების გარდა ისრები აქვს). ან მიუთითებს მანძილს შეზღუდვის დასაწყისამდე (ნომრები ფირფიტაზე ისრების გარეშე).

მართვის გაკვეთილები #4