სასარგებლო ინფორმაცია

მართვის გაკვეთილები #2

http://pddge.tilda.ws/warning_signs
გამაფრთხილებელი ნიშნების სწრაფი შეჯამება. ისინი წინასწარ მოთავსებულია დასახლებულ პუნქტში 50-100 და მის გარეთ 150-300 მ მანძილზე. (ბილეთებში "დაუსახლებელში")

მართვის გაკვეთილები #2