სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #25

2.4 ნიშანს „გზის დათმობა“ აქ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან საუბარია მითითებულ ადგილზე გზის გაცემის ვალდებულებაზე. ანუ ორ მანქანას შორის კონფლიქტის ადგილის შესახებ. და ეს კონფლიქტის ადგილი გამოსახულია გადაკვეთილი ისრების სახით. ანუ ვარიანტი II - „მარჯვნივ ჩარევა

რთული ბილეთი #25

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია